Pesto Salmon Tikka

Salmon fillet flavored with pesto, herbs, and spices